Chinese
Hot Tags:
Position:home>Seal common sense>A person of academic or artistic distinction of Chinese seal cutting
A person of academic or artistic distinction of Chinese seal cutting
From;  Author:Stand originally

Yuan Chaozhuan engraves a person of academic or artistic distinction:

Zhao Di considers heart brightness Xian Yushu


A person of academic or artistic distinction of Ming Dynasty seal cutting:

Zhang Fengyi of vessel of civil Peng week Zhouzun Xin Jinjun Ming Sunlong Yao Shou
Dai Benxiao Zhang Rui pursues Wang Shimin Da of Zhu Yi honour weighs Zhu Yunming of Fang of Su Xuan Xu Guang Meiqing
Deming of light industry of Hu Zhengyan week of incomplete of Zou Zhilin Wei Zhi Kun says cover of Fu Shan Shao considers the crown Zhu Da of Ling Gongxian week
Bark closes Cheng SuiQing Chaozhuan engraves a person of academic or artistic distinction:

Zhao You Wanghong talks about fleabane of old man of its a note of the ancient Chinese five-tone scale year the modest of Zhao of Yang Jin of Kan of Wu Changshuo gold Huang Mufu Deng
The vessel Wu Xi of the reputed founder of the Ix Dynasty carries Gaoshijiding to respectA person of academic or artistic distinction of latter-day seal cutting:

Chen Zunfu comes to Deng Sanmu of neat white stone Chusheng collect blessing cheeks Zhang Han
Feng Zikai magnify 1000 Li Shu is the same as horse of stone of Tang Zui of Chen Zi act vigorously good year of Gong Yu child